Наукові публікації Бегош Ніни Богданівни

 1. Бакалець О.В., Бегош Н.Б., Дзига С.В., Заєць Т.А., Максів Х.Я. Принципи використання бронхолітичних препаратів у діагностиці бронхообструктивного синдрому // Вісник медичних і біологічних досліджень. – 2020. – № 1. – С. 54-61.
 2. Дзига С.В., Бакалець О.В., Бегош Н.Б., Максів Х.Я. Клінічний випадок бореліозної інфекції як можливої причини ураження серця та виникнення синкопальних станів // Вісник медичних і біологічних досліджень. – 2020. – № 1. – С. 83-85.
 3. Бакалець О.В., Бегош Н.Б., Дзига С.В., Заєць Т.А. Сучасні вимоги до проведення спірометрії // Вісник медичних і біологічних досліджень. – 2019. – № 2. – С. 57-64.
 4. Дзига С.В., Бакалець О.В., Заєць Т.А., Бегош Н.Б. Шлуночкові порушення ритму на тлі гіперфункції щитоподібної залози (клінічний випадок) // Вісник медичних і біологічних досліджень. –2019. – № 1. – С. 76-79.
 5. Дзига С.В., Марущак М.І., Бакалець О.В., Заєць Т.А., Бегош Н.Б. Прояви синдрому слабкості синусового вузла за даними холтерівського моніторування ЕКГ // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів, Тернопіль, 11-12 жовтня 2018 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2018. – С. 19-20.
 6. Дзига С.В., Марущак М.І., Бакалець О.В., Заєць Т.А., Бегош Н.Б. Виявлення синдрому ранньої реполяризації шлуночків серед осіб молодого віку // Матеріали підсумкової LXI науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», Тернопіль, 7 червня 2018 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2018. – С. 29-30.
 7. Значення метаболітів сполучної тканини при оцінці ступеню вираження алергодерматозу / Бакалець О.В., Марущак М.І., Дзига С.В., Бегош Н.Б., Заєць Т. А. // Матеріали Х науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм», Тернопіль, 5-6 жовтня 2017 р. – С.4.
 8. Публікації у міжнародних рейтингових наукометричних виданнях як критерій ефективності сучасної науки / Марущак М.І., Криницька І.Я., Дзига С.В., Бакалець О.В., Заєць Т. А. Габор Г.Г., Бегош Н.Б., Михайлів Л.М. // Медична освіта. – 2017. –№ 2. – С. 46-49.
 9. Зависимость длительности течения хронического аллергодерматоза от активности сопутствующей цитомегаловирусной инфекции Бакалец Е.В., Марущак М.И., Дзыга С.В., Бегош Н.Б., Заец Т.А., Михайлив Л.М. // Cборник научных докладов «Приоритетные научные направления: от теории к практике/" Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki" (Lublin 28.02.2017). – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. – с. 67-68.
 10. Шляхи формування професійного мислення майбутніх лікарів на кафедрі функціональної діагностики та клінічної патофізіології ТДМУ / Марущак М.І., Бакалець О.В., Дзига С.В., Бегош Н.Б., Заєць Т.А., Михайлів Л.М. // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18–19 трав. 2017 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – С. 91-92.
 11. Зависимость длительности течения хронического аллергодерматоза от активности сопутствующей цитомегаловирусной инфекции Бакалец Е.В., Марущак М.И., Дзыга С.В., Бегош Н.Б., Заец Т.А., Михайлив Л.М. // Cборник научных докладов «Приоритетные научные направления: от теории к практике/" Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki" (Lublin 28.02.2017). – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. – с. 67-68.
 12. Marushchak M., Krynytska І., Mazur L., Yastremska S., Begosh N. The thiol-disulfide homeostasis and its role in the pathogenesis of the experimental alimentary obesity. Bangladesh Journal of Medical Science. 2016;15(3):419-423. (in English).
 13. Вплив систематичних фізичних навантажень на показники електрокардіограми / С.В. Дзига, М.І. Марущак, О.В. Бакалець, Н.Б. Бегош, Т.А. Заєць // Здобутки клінічної i експериментальної медицини. – 2016. – № 3. – С. 115.
 14. Марущак М.І., Дзига С.В., Бакалець О.В., Бегош Н.Б., Заєць Т.А., Лоза Е.О. У пошуку ефективних методів навчання сучасного студента медичного ВУЗу // актуальні питання якості медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 12–13 трав. 2016 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – Т. 1. – С. 216.
 15. Аспекти навчання англомовних студентів на кафедрі функціональної діагностики та клінічної патофізіології. Марущак М.І., Дзига С.В., Бакалець О.В., Бегош Н.Б., Заєць Т.А. // Медична освіта. – 2016. – № 1. – С. 66-67.
 16. Заєць Т. А., Марущак М.І., Бакалець О.В., Дзига С.В., Бегош Н.Б. Особливості впливу фетальної клітинної терапії на функціональну недостатність печінки в умовах краніоскелетної травми та травми, ускладненої кровотечею // Матеріали IX науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм» м. Тернопіль, 29.09-30.09.2016 року. – с. 27-29.
 17. Заєць Т.А., Марущак М.І., Дзига С.В., Бакалець О.В., Суслова Н.О., Бегош Н.Б., Федорів О.Є. Використання систем опалення, вентиляції та кондиціювання житлових будинків як гігієнічна проблема довкілля // Довкілля і здоров’я: збірник матеріалів науково-практичної конференції (23 квітня 2015 року). – Тернопіль : ТДМУ, 2015. – С. 19-21.
 18. Бакалец Е.В., Марущак М.И., Дзыга С.В., Бегош Н.Б., Суслова Н.А., Заец Т.А. Специфическая диагностика хронических аллергических дерматозов // Cборник научных докладов «Наука, проблематика, наработки, инновации, практика, теорія» (Лодзь 29.04.2015 - 30.04.2015) – С. 114-116.
 19. М.И. Марущак, С.В. Дзыга, Е.В. Бакалец, Н.Б. Бегош, Т.А. Заец, Н.О. Суслова Морфометрические исследования легочной ткани экспериментальных животных в условиях развития острого поражения легких // Матеріали 69 научной конференции «Вопросы современной медицинской науки» (3-4 апреля 2015 года ) (г.Самарканд, Республика Узбекистан). – С. 170-4-171.
 20. Дзига С.В., Марущак М.І., Бакалець О.В., Бегош Н.Б., Суслова Н.О., Заєць Т.А. Особливості викладання клінічної патофізіології іноземним студентам на кафедрі функціональної діагностики та клінічної патофізіології // «Реалізація Закону України Про вищу освіту у вищій медичній та фармацевтичній освіті України» : матеріали всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої пам'яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука (Тернопіль, 21-22.05.2015.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачеського. – Тернопіль: ТДМУ, 2015.− С. 302-303.
 21. Бегош Н.Б., Марущак М.І., Дзига С.В., Бакалець О.В., Суслова Н.О., Заєць Т.А. Особливості комплексного підходу для зменшення навантаження на орган зору молодих осіб, які працюють за комп’ютером // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : збірник матеріалів науково-практичної конференції, 17.06.2015 року. – Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2015.− С. 87.
 22. Заєць Т.А., Марущак М.І., Дзига С.В., Бакалець О.В., Бегош Н.Б. Зміни кісткової тканини у хворих на хронічний гастродуоденіт // Матеріали ІV наукового симпозіуму з міжнародною участю “Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення, 15-16.10.2015 р. – Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2015.− С. 20.
 23. Бакалець О.В., Марущак М.І., Дзига С.В., Бегош Н.Б., Заєць Т.А. Показники ендогенної інтоксикації у хворих на алергічні дерматози // Матер. VІІІ наук.-практ. конф. «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм», Тернопіль, 1-2 жовтня 2015 р. – С.7.
 24. Н.Б. Бегош, М.И. Марущак, Е.В. Бакалец, С.В. Дзыга, Т.А. Заец Актуальные вопросы внедрения в клиническую практику современных методов электрофизиологической диагностики // Проблемы биологии и медицины (Узбекистан): Материалы научно-практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы клинико-лабораторной и функциональной диагностики с клинической патофизиологией» (Самарканд, 10-11 ноября 2015 г.). – 2015. – № 4 (85). – С. 36
 25. Марущак М.И., Осинчук Р.Р., Бакалец Е.В., Дзыга С.В., Бегош Н.Б., Заец Т.А. Особенности коррекции остеопенических изменений у пациентов с хронической сердечной недостаточностью // Материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых с международным участием «Цивьяновские чтения» в 2 томах под общей редакцией Садового М.А., Мамоновой Е.В: Новосибирск, 26-28 ноября 2015 года – 2015. – том 1. – С. 358-360.
 26. Бегош Н.Б., Бакалець О.В., Дзига С.В., Суслова Н.О., Заєць Т.А. Зміни контрастної чутливості у користувачів комп'ютерів з порушенням рефракції // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : збірник матеріалів науково-практичної конференції, 21.05.2014 року. – Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2014. − С. 140.
 27. С.В. Дзига, О.В. Бакалець, Н.Б. Бегош, Н.О. Суслова, Т.А. Заєць Особливості викладання функціональної діагностики для студентів медичного факультету на кафедрі функціональної діагностики та клінічної патофізіології ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського // Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України» присвяченої 160-річчю з дня народження І.Я. Горбачевського (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар.участю (Тернопіль,15-16 травн.2014 р.): у2 ч./ Терноп. держ. мед. ун-т ім.І.Я.Горбачевського. – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – Ч.2.– С. 86-87.
 28. С.В. Дзига, О.В. Бакалець, Н.Б. Бегош Впровадження елективного курсу «функціональна діагностика» у навчальний процес студентів медичного факультету ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського // Мед. освіта. – 2014. –№ 4. – С. 44-45.
 29. С.В. Дзига, Бакалюк О.Й., Марущак М.І, Бакалець О.В., Бегош Н.Б., Суслова Н.О., Заєць Т.А. Прогнозування ефективності лікування хворих на хронічний пієлонефрит без порушення азотвидільної функції нирок // Матеріали міжобласної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх органів» (Тернопіль, 23-24 жовтня 2014 р.). – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – С. 24-25.
 30. Марущак М.І, С.В. Дзига, Бакалець О.В., Суслова Н.О., Бегош Н.Б., Заєць Т.А. Дискусія як один з методів формування клінічного мислення на заняттях з клінічної патофізіології // Матеріали регіональної науково-методичної конференції «Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст» (Тернопіль, 6-7 листопада 2014 р.). – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – С. 66.
 31. Бегош Н.Б., Бакалець О.В.,С.В. Дзига, Суслова Н.О., Заєць Т.А. Особливості змін зорових функцій під впливом роботи за комп’ютером / Матер. VІІ наук.-практ. конф. «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм», Тернопіль, 30-31 жовтня 2014 р. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2014. – № 2 (19). – С.220.
 32. Марущак М.И, Дзыга С.В., Бегош Н.Б., Бакалец Е.В., Суслова Н.О., Заец Т.А. Особенности изучения клинической патофизиологии в высших учебных заведениях // Сборник материалов Международной научно-пракической конференции «Образование ХХІ века». – Витебск: ВГМУ, 2014. – С.218-219.
 33. Бакалец Е.В., Бегош Н.Б., Марущак М.И., Дзыга С.В., Суслова Н.А., Заец Т.А. Диагностическая ценность результатов ПЦР в диагностике цитомегаловирусной инфекции // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Наука сегодня. предложения / Nauka dzisiaj. Oferty», Польща, м. Щецин, 29-30.11.2014. – С. 116-117.
 34. Заєць Т.А., Марущак М.І., Бакалець О.В., Дзига С.В., Бегош Н.Б., Суслова Н.О. Порушення поглинально-видільної функції та глікоген-синтизувальної функції печінки в умовах краніо-скелетної травми. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Научные достижения, наработки, предложения за 2014 / Osiągnięcia naukowe, rozwój, propozycje na rok 2014», Польща, м. Краків, 29-30.12.2014. – С. 90-91.
 35. Суслова Н.О., Бакалець О.В., Марущак М.І., Дзига С.В., Бегош Н.Б., Заєць Т.А. Особистісна тривожність, нейротизм та екстра-інтроверсія у студентів з підвищеним артеріальним тиском // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Научные достижения, наработки, предложения за 2014 / Osiągnięcia naukowe, rozwój, propozycje na rok 2014», Польща, м. Краків, 29-30.12.2014. – С. 88-89.