Наукові публікації Заєць Тетяни Анатоліївни

 1. Заєць Т.А., Дзыга С.В., Бакалец Е.В., Габор Г.Г., Максив К.Я. Исследование показателей желчевиделительой функціии печени при экспериментальной краниосакральной травме // АТJ. – 2020. – №2. – С. 67-73.
 2. Бакалець О.В., Бегош Н.Б., Дзига С.В., Заєць Т.А., Максів Х.Я. Принципи використання бронхолітичних препаратів у діагностиці бронхообструктивного синдрому // Вісник медичних і біологічних досліджень. – 2020. – № 1. – С. 54-61.
 3. Babinets LS, Меlnyk NA, Shevchenko NO, Migenko BO, ZaetsTA. Kallikrein-kinin system disbalance in chronic pancreatis in combination with metabolic syndrome. Wiadomości Lekarskie. 2019;72(11 cz 1):2113-2126.
 4. Бакалець О.В., Бегош Н.Б., Дзига С.В., Заєць Т.А. Сучасні вимоги до проведення спірометрії // Вісник медичних і біологічних досліджень. – 2019. – № 2. – С. 57-64.
 5. Заєць Т.А., Бойко Т.В., Дзига С.В., Бакалець О.В. Збільшення ефективності терапії гострого панкреатиту за рахунок виключення стресового фактору, психоемоційного навантаження // ΛΌГОΣ. Мистецтво наукової думки : науковий журнал / за заг. ред. М.А.Голденблат. Вінниця : ГО «Європейська наукова платформа. – 2019. – №4. – С. 64-66.
 6. Дзига С.В., Бакалець О.В., Заєць Т.А., Бегош Н.Б. Шлуночкові порушення ритму на тлі гіперфункції щитоподібної залози (клінічний випадок) // Вісник медичних і біологічних досліджень. –2019. – № 1. – С. 76-79.
 7. Заєць Т.А., Бойко Т. В., Дзига С. В., Габор Г. Г. Характеристики жовчоутворювальної функції печінки у відповідь на краніоскелетну травму, ускладнену кровотечею // Вісник медичних і біологічних досліджень. – 2019. – № 1. – С. 58-63.
 8. Заєць Т. А., Марущак М. І., Дзига С. В., Бакалець О. В., Левчук Н. Г. Ефективність застосування ріабалу у пацієнтів в комплексі з ферментним препаратом «Ерміталь» // International Multidisciplinary Conference «Science and Technology of the Present Time: Priority Development Directions of Ukraine and Poland» Wolomin, Republic of Poland, 19-20 October 2018. Volume 5. Wolomin: Izdenieciba "Baltija Publishing", 2018. – P. 67-69.
 9. Бакалець О.В., Марущак М.І., Дзига С.В., Заєць Т.А. Вплив ЦМВ-інфікування на функціональний стан печінки та підшлункової залози у хворих на алергодерматози // Матеріали ХІ науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм», Тернопіль, 4-5 жовтня 2018 р. – С.3.
 10. Марущак М. І., Кліщ І. М., Криницька І. Я., Потіха Н. Я., Дзига С. В., Бакалець О. В., Габор Г. Г., Заєць Т. А., Гаріян М.П, Панасюк Я. В., Мартинюк І. А. Особливості викладання дисциплін лабораторного спрямування на кафедрі функціональної і лабораторної діагностики у Тернопільському державному медичному університеті // Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю „Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку)” – Тернопіль: Укрмедкнига, 17-18 травня 2018 року 2018. – С. 201-203
 11. Дзига С.В., Марущак М.І., Бакалець О.В., Заєць Т.А., Бегош Н.Б. Прояви синдрому слабкості синусового вузла за даними холтерівського моніторування ЕКГ // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів, Тернопіль, 11-12 жовтня 2018 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2018. – С. 19-20.
 12. Дзига С.В., Марущак М.І., Бакалець О.В., Заєць Т.А., Бегош Н.Б. Виявлення синдрому ранньої реполяризації шлуночків серед осіб молодого віку // Матеріали підсумкової LXI науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», Тернопіль, 7 червня 2018 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2018. – С. 29-30.
 13. Аспекти навчання студентів методів функціональної діагностики в гастроентерології / Заєць Т.А. // Медична освіта. – 2017. – № 4.– С. 26-28.
 14. Investigation of bone mineralization in patients with coronary heart disease complicated by chronic heart failure, stage II-A / Krynytska I, Marushchak M, Zaets T, Savchenko I, Habor H // Georgian Medical News. – 2017 . - № 6(267). – Р.43-48. (Scopus)
 15. Ефективність фетальної клітинної терапії в корекції функціональної недостатності печінки в ранній період травматичної хвороби після краніоскелетної травми та травми, ускладненої крововтратою / Заєць Т. А., Марущак М.І., Дзига С.В., Бакалець О.В. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в медицині: досвід Польщі та України» (Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna «Innowacyjne technologie w medycynie: doświadczenia Polski i Ukrainy») (м. Люблін, Республіка Польща 28-29 квітня 2017 р.) – С. 53-57.
 16. Аналіз кліматичних змін у Тернопільській області / Марущак М.І., Руденко О.В., Дзига С.В., Бакалець О.В., Заєць Т.А., Михайлів Л.М. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я» (27-28 квітня 2017 року). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2017. – С. 111-112.
 17. Шляхи формування професійного мислення майбутніх лікарів на кафедрі функціональної діагностики та клінічної патофізіології ТДМУ / Марущак М.І., Бакалець О.В., Дзига С.В., Бегош Н.Б., Заєць Т.А., Михайлів Л.М. // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18–19 трав. 2017 р.) : у 2 т. / Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – С. 91-92.
 18. Кореляція клініко-лабораторних та сонографічних показників у хворих з аутоімунним тиреоідитом / Марущак М.І., Михайлів Л.М., Дзига С.В., Бакалець О.В., Заєць Т.А. // Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних станах» (м. Тернопіль, 3.03.2017 р.). – с. 116-117.
 19. Зависимость длительности течения хронического аллергодерматоза от активности сопутствующей цитомегаловирусной инфекции Бакалец Е.В., Марущак М.И., Дзыга С.В., Бегош Н.Б., Заец Т.А., Михайлив Л.М. // Cборник научных докладов «Приоритетные научные направления: от теории к практике/" Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki" (Lublin 28.02.2017). – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. – с. 67-68.
 20. Вплив систематичних фізичних навантажень на показники електрокардіограми / С. В. Дзига, М. І. Марущак, О. В. Бакалець, Н. Б. Бегош, Т. А. Заєць // Здобутки клінічної i експериментальної медицини. – 2016. – № 3. – С. 115.
 21. Особливості впливу фетальної клітинної терапії на функціональну недостатність печінки в умовах краніоскелетної травми та травми, ускладненої кровотечею / Заєць Т. А., Марущак М.І., Бакалець О.В., Дзига С.В., Бегош Н.Б. // Матеріали IX науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм» м. Тернопіль, 29.09-30.09.2016 року. – С. 27-29.
 22. Аспекти навчання англомовних студентів на кафедрі функціональної діагностики та клінічної патофізіології. Марущак М.І., Дзига С.В., Бакалець О.В., Бегош Н.Б., Заєць Т.А. // Медична освіта. – 2016. – № 1. – С. 66-67.
 23. У пошуку ефективних методів навчання сучасного студента медичного ВУЗу / Марущак М.І., Дзига С.В., Бакалець О.В., Бегош Н.Б., Заєць Т.А., Лоза Е.О. // актуальні питання якості медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 12–13 трав. 2016 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – Т. 1. – С. 216.
 24. Особенности коррекции остеопенических изменений у пациентов с хронической сердечной недостаточностью / Заец Т.А , Марущак М.И., Осинчук Р.Р., Бакалець Е.В., Дзига С.В., Бегош Н.Б. // Материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых с международным участием «Цивьяновские чтения» в 2 томах под общей редакцией Садового М.А., Мамоновой Е.В: Новосибирск, 26-28 ноября 2015 года – 2015. – том 1. – С. 358-360.
 25. Актуальные вопросы внедрения в клиническую практику современных методов электрофизиологической диагностики / Заец Т.А., Бегош Н.Б., Марущак М.И., Бакалець Е.В., Дзига С.В. // Материалы научно-практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы клинико-лабораторной и функциональной диагностики с клинической патофизиологией» (Самарканд, 10-11 ноября 2015 г.). – 2015. – № 4 (85). – С. 36
 26. Показники ендогенної інтоксикації у хворих на алергічні дерматози / Бакалець О.В., Марущак М.І., Дзига С.В., Бегош Н.Б., Заєць Т.А. // Матер. VІІІ наук.-практ. конф. «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм», Тернопіль, 1-2 жовтня 2015 р. – С.7
 27. Зміни кісткової тканини у хворих на хронічний гастродуоденіт / Заєць Т.А., Марущак М.І., Дзига С.В., Бакалець О.В., Бегош Н.Б. // ІV науковий симпозіум з міжнародною участю “Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення 15 – 16 жовтня 2015 р. – Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2015.− С. 75.
 28. Особливості комплексного підходу для зменшення навантаження на орган зору молодих осіб, які працюють за комп’ютером / Бегош Н.Б., Марущак М.І., Дзига С.В., Бакалець О.В., Суслова Н.О., Заєць Т.А. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : збірник матеріалів науково-практичної конференції, 17.06.2015 року. – Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2015.− С. 87.
 29. Особливості викладання клінічної патофізіології іноземним студентам на кафедрі функціональної діагностики та клінічної патофізіології / Дзига С.В., Марущак М.І., Бакалець О.В., Бегош Н.Б., Суслова Н.О., Заєць Т.А. // «Реалізація Закону України Про вищу освіту у вищій медичній та фармацевтичній освіті України» : матеріали всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої пам'яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука (Тернопіль, 21-22.05.2015.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім.. І.Я.Горбачеського. – Тернопіль: ТДМУ, 2015.− С. 302-303.
 30. Морфометрические исследования легочной ткани экспериментальных животных в условиях развития острого поражения легких / Марущак М.И., Дзыга С.В., Бакалец Е.В., Бегош Н.Б., Заец Т.А., Суслова Н.О. // Матеріали 69 научной конференции «Вопросы современной медицинской науки» (3-4 апреля 2015 года ) (г.Самарканд, Республика Узбекистан). – С. 170-4-171.
 31. Специфическая диагностика хронических аллергических дерматозов / Бакалец Е.В., Марущак М.И., Дзыга С.В., Бегош Н.Б., Суслова Н.А., Заец Т.А. // Cборник научных докладов «Наука, проблематика, наработки, инновации, практика, теорія» (Лодзь 29.04.2015 - 30.04.2015) – С. 114-116.
 32. Використання систем опалення, вентиляції та кондиціювання житлових будинків як гігієнічна проблема довкілля / Заєць Т.А., Марущак М.І., Дзига С.В., Бакалець О.В., Суслова Н.О., Бегош Н.Б., Федорів О.Є. // Довкілля і здоров’я: збірник матеріалів науково-практичної конференції (23 квітня 2015 року). – Тернопіль : ТДМУ, 2015. – С. 19-21.
 33. Особистісна тривожність, нейротизм та екстра-інтроверсія у студентів з підвищеним артеріальним тиском / Суслова Н.О., Бакалець О.В., Марущак М.І., Дзига С.В., Бегош Н.Б., Заєць Т.А. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Научные достижения, наработки, предложения за 2014 / Osiągnięcia naukowe, rozwój, propozycje na rok 2014», Польща, м. Краків, 29-30.12.2014. – С. 88-89.
 34. Порушення поглинально-видільної функції та глікоген-синтизувальної функції печінки в умовах краніо-скелетної травми / Заєць Т.А., Марущак М.І., Бакалець О.В., Дзига С.В., Бегош Н.Б., Суслова Н.О. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Научные достижения, наработки, предложения за 2014 / Osiągnięcia naukowe, rozwój, propozycje na rok 2014», Польща, м. Краків, 29-30.12.2014. – С. 90-91.
 35. Диагностическая ценность результатов ПЦР в диагностике цитомегаловирусной инфекции / Бакалец Е.В., Бегош Н.Б., Марущак М.И., Дзыга С.В., Суслова Н.А., Заец Т.А. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Наука сегодня. предложения / Nauka dzisiaj. Oferty», Польща, м. Щецин, 29-30.11.2014. – С. 116-117.
 36. Особенности изучения клинической патофизиологии в высших учебных заведениях / Марущак М.И, Дзыга С.В., Бегош Н.Б., Бакалец Е.В., Суслова Н.О., Заец Т.А. // Сборник материалов Международной научно-пракической конференции «Образование ХХІ века». – Витебск: ВГМУ, 2014. – С.218-219.
 37. Особливості змін зорових функцій під впливом роботи за комп’ютером / Бегош Н.Б., Бакалець О.В., Дзига С.В., Суслова Н.О., Заєць Т.А. // Матеріали VІІ наук.-практ. конф. «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм», Тернопіль, 30-31 жовтня 2014 р. – Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2014. – № 2 (19). – С.220.
 38. Дискусія як один з методів формування клінічного мислення на заняттях з клінічної патофізіології / Марущак М.І, С.В. Дзига, Бакалець О.В., Суслова Н.О., Заєць Т.А. // Матеріали регіональної науково-методичної конференції «Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст» (Тернопіль, 6-7 листопада 2014 р.). – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – С. 66.
 39. Прогнозування ефективності лікування хворих на хронічний пієлонефрит без порушення азотвидільної функції нирок / Дзига С.В., Бакалюк О.Й., Марущак М.І, Бакалець О.В., Бегош Н.Б., Суслова Н.О., Заєць Т.А. // Матеріали міжобласної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх органів» (Тернопіль, 23-24 жовтня 2014 р.). – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – С. 24-25.
 40. Особливості викладання функціональної діагностики для студентів медичного факультету на кафедрі функціональної діагностики та клінічної патофізіології ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського / Дзига С.В., Бакалець О.В., Бегош Н.Б., Суслова Н.О., Заєць Т.А. // Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України» присвяченої 160-річчю з дня народження І.Я. Горбачевського (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар.участю (Тернопіль,15-16 травн.2014 р.): у2 ч./ Терноп. держ. мед. ун-т ім.І.Я.Горбачевського. – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – Ч.2.– С. 86-87.
 41. Зміни контрастної чутливості у користувачів комп'ютерів з порушенням рефракції / Бегош Н.Б., Бакалець О.В., Дзига С.В., Суслова Н.О., Заєць Т.А. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : збірник матеріалів науково-практичної конференції, 21.05.2014 року. – Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2014. − С. 140.
 42. Вплив диференційованого лікування на метаболізм оксипроліну у хворих на алергодерматози із цитомегалією / Бакалець О.В., Марущак М.І., Дзига С.В., Бегош Н.Б., Заєць Т.А. // Матер. VІ наук.-практ. конф. «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм», Тернопіль, 1-2 листопада 2013 р. – Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2013. –№ 2 (19). – С.234-235.
 43. Клініко-біохімічні показники у хворих на цироз печінки під впливом застосування препарату Урсохол / Марущак М. І., Заєць Т. А.,. Бакалець О. В, Бегош Н. Б., Дзига С.В. // Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення (з міжнародною участю ) .– Матеріали III Наукового симпозіуму (м. Тернопіль, 03-04.10.2013). – Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2013. − С. 33.
 44. Изменения показателей иммунного статуса под влиянием комплексной терапии у больных с аллергическими дерматозами на фоне активной цитомегаловирусной инфекции / Бакалец Е.В., Марущак М.И., Дзыга С.В., Бегош Н.Б., Заец Т.А. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Наука сегодня:теорія, методология, практика», Польща, м. Вроцлав, 28-30.09.2013. – С. 80-81.
 45. Особливості викладання клінічної патофізіології для студентів медичного факультету на кафедрі функціональної діагностики та клінічної патофізіології ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського / Марущак М.І., Дзига С.В., Бакалець О.В., Бегош Н.Б., Заєць Т.А. // Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі : матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю (Тернопіль, 18-19 квітня 2013р.) : у 2 ч. – Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2013. − Ч. 2. – С. 214-216.
 46. Вплив зорового навантаження за монітором комп’ютера на зміни контрастної чутливості / Марущак М.І., Бегош Н.Б., Бакалець О.В., Дзига С.В., Заєць Т.А. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : збірник матеріалів науково-практичної конференції, 18.06.2013 року. – Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2013.− С. 87.
 47. Взаимосвязь алергопатологии кожи и цитомегаловиросной инфекции / Бакалец Е.В., Дзыга С.В., Бегош Н.Б., Заец Т.А. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Наука в современном мире / Nauka w świecie współczesnym», Польща, м. Лодзь, 29-31.05.2013. – С. 91-93.
 48. Динаміка поглинально-видільної та глікогенсинтезувальної функцій печінки в умовах експериментальної краніоскелетної травми / Заєць Т.А., Гудима А.А., Дзига С.В., Бакалець О.В., Марущак М.І., Бегош Н.Б. // XIІІ-е чтения В.В. Подвысоцкого : Бюллетень материалов научной конференции, 19-20 июня 2014 г. – Одесса : УкрНИИ медицины транспорта, 2014. – С. 111–112.
 49. Порушення жовчоутворювальної функції печінки в умовах експериментальної краніоскелетної травми та її корекція клітинною терапією / Т.А. Заєць, А. А. Гудима // XIІІ-е чтения В.В. Подвысоцкого : Бюллетень материалов научной конференции, 19-20 июня 2014 г. – Одесса : УкрНИИ медицины транспорта, 2014. – С. 110–111.
 50. Особливості функціонального стану печінки в умовах краніоскелетної травми, ускладненої кровотечею, та ефективність застосування фетальних нервових клітин / Заєць Т.А. // XVIII Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 28–30 квітня 2014 р. : матеріали конгр. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – С. 193.
 51. Порівняльна ефективність фетальної клітинної терапії в корекції функціональної недостатності печінки в ранній період травматичної хвороби після краніоскелетної травми, ускладненої крововтратою / Заєць Т. А. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова науково-практична конференція, 21 травня 2014 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль : ТДМУ “Укрмедкнига”, 2014. – С. 112–113.
 52. Особливості функціонального стану печінки в умовах краніоскелетної травми та застосування фетальних нервових клітин / Заєць Т., Борис Р. // XVII Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 22–24 квітня 2013 р. : матеріали конгр. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2013 – С. 236.
 53. Peculiarities of liver functional state in the early period of cranioskeletal injury combined with bleeding, and its correction by cell therapy / Zayets T.A. , Gudyma A. A. // Journal of Health Sciences. – 2014. – Vol. 4, № 1. – P. 383–390.
 54. Стан жовчовидільної функції печінки за умов краніоскелетної травми, ускладненої крововтратою / Заєць Т.А., Гудима А. А. // Медична хімія. – 2014. – Т. 16, № 1 (58). – С. 69–72.
 55. Вплив крововтрати на динаміку показників жовчоутворювальної функції печінки у відповідь на краніоскелетну травму / Заєць Т. А. // Буковинський медичний вісник. – 2014. – Т. 18, № 2 (70). – С. 32–35.
 56. Особливості поглинально-видільної та глікогенсинтезувальної функцій печінки в ранній період краніоскелетної травми та їх корекція клітинною терапією / Гудима А. А. , Заєць Т. А. // Вісник наукових досліджень. – 2014. – № 2. – С. 97–99.
 57. Ефективність впливу клітинної терапії на поглинально-видільну та глікогенсинтезувальну функції печінки в ранній період краніоскелетної травми, ускладненої крововтратою / Гудима А.А., Заєць Т. А. // Актуальні проблеми транспортної медицини. – 2014. – Т. 1, № 2. – С. 142–145.
 58. Порушення жовчоутворення і жовчовиділення в ранній період політравми у тварин з різною метаболізувальною здатністю печінки / Гудима А. А., Заєць Т.А. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини . – 2013р. № 2(17) – С. 48 – 52.
 59. Динаміка поглинально-видільної та глікогенсинтезуючої функцій печінки в умовах експериментальної краніоскелетної травми / Гудима А.А., Дзига С.В., Заєць Т. А. // Вісник - матеріали чергового студентського наукового товариства Тернопіль 2013р.
 60. Особливості функціонального стану печінки в умовах краніоскелетної травми та застосування фетальних нервових клітин / Заєць Т., Борис Р. // XVII Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 22–24 квітня 2013 р. : матеріали конгр. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2013 – С. 236.