Наукові публікації Потіхи Наталії Ярославівни

 1. Сатурская А.С., Потиха Н.Я, Сатурская У.В. Новые подходы к решению медико-социальной проблемы сердечно-сосудистых заболеваний с учетом индивидуальной холинореактивности организма. Электронный математический и медико-биологический журнал. - Математическая морфология. 2018. Т. 16. Вып. 4. [Электронный ресурс]. Режим доступа до инф.: http://sgma.alpha-design.ru/MMORPH/N-56-html/saturska/saturska.htm
 2. Кліщ І. М., Потіха Н. Я., Сатурська Г.С., Ковалик О.С. Компетентнісний підхід до підготовки докторів філософії у Державному вищому навчальному закладі „Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України” / Медична освіта. ‒ 2019. ‒ № 1 (81). – С. 74-78.
 3. Medical and social issues of cardiovascular diseases and their solution based on the experimental study of myocardial fibrosis / H. Saturska, А. Shulhai, R. Levchuk, N. Potikha, R.Usynskyi // Wiadomosci Lekarskie . 2019. Vol. 72, № 1. P. 35-39.
 4. Кліщ І. М., Потіха Н. Я., Ковалик О.С. Досвід підготовки докторів філософії за освітньо-науковими програмами у Державному вищому навчальному закладі „Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України” / Медична освіта. ‒ 2018. ‒ № 2 (78). – С. 121-124.
 5. Сатурская А.С. Состояние гуморального иммунитета при экспериментальном диффузном кардиосклерозе у крыс с врожденной разной индивидуальной резистентностью к гипоксии / Сатурская А.С., Потиха Н.Я., Сатурская У.В. // Математическая морфология. Электронный математический и медико-биологический журнал. – Т. 16. – Вып. 4. – 2017. – URL: http://www.sci.rostelecom67.ru/user/sgma/MMORPH/N-56-html/cont.htm
 6. Сатурська Г.С. Ефективність патогенетичної корекції експериментального дифузного ішемічно-некротичного кардіосклерозу / Г.С. Сатурська, Ю.І. Бондаренко, О.В. Денефіль, Н.Я. Потіха і співавт. // Медична хімія. – 2015. – Т. 16. – № 4.
 7. Saturska H.S. Influence of organism’s individual resistance to hypoxia on the humoral immunity at the modeled experimental diffuse cardiosclerosis H.S. Saturska, Y.I. Bondarenko, N.Ya. Potikha // Journal of Education, Health and Sport. – 2015. – V. 5, № 3. – P. 207-217.
 8. Кліщ І.М. Зміни цитокінового профілю сироватки крові щурів з експериментальною дилатаційною кардіоміопатією / І.М. Кліщ, Н.Я. Потіха // Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: Матеріали VIII науково-практичної конференції, Тернопіль, 01-02 жовтня 2015 р.: 2015.– С. 35-36.
 9. Марущак М. І., Кліщ І. М., Криницька І. Я., Потіха Н. Я., Дзига С. В., Бакалець О. В., Габор Г. Г., Заєць Т. А.,. Гаріян М.П, Панасюк Я. В., Мартинюк І. А. Особливості викладання дисциплін лабораторного спрямування на кафедрі функціональної і лабораторної діагностики у Тернопільському державному медичному університеті / Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю „Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку)”, 17–18 травня 2018 року, м. Тернопіль, С. 201-203.
 10. Кліщ І. М., Потіха Н. Я., Ковалик О.С. Досвід підготовки докторів філософії за освітньо-науковими програмами у Державному вищому навчальному закладі „Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України” / Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю „Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку)”, 17–18 травня 2018 року, м. Тернопіль, с. 394-396.
 11. П’ятницький Ю.С. Вивчення гонадо- і ембріотоксичної дії подрібненого субстрату консервованої шкіри свині / Ю.С. П’ятницький, Ю.І. Бондаренко, Н.Я. Потіха // Клінічна та експериментальна патологія. – 2014. – Т. 13, № 2 (48). – С. 108-113.
 12. Сатурська Г.С. Ефективність патогенетичної корекції експериментального дифузного ішемічно-некротичного кардіосклерозу / Г.С. Сатурська, Ю.І. Бондаренко, О.В. Денефіль, Н.Я. Потіха, С.М. Чарнош, В.Є. Пелих, К.Є. Юріїв // Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Тернопіль, 9-10 жовтня 2014 р. – Медична хімія. – 2014. – Т. 16, № 4 (61). – С. 98.
 13. Потіха Н.Я. Особливості показників цитокінового статусу сироватки крові білих щурів з експериментальною дилатаційною кардіоміопатією / Н.Я. Потіха, В.Є. Пелих, Р.С. Усинський // Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: Матеріали VII науково-практичної конференції, Тернопіль, 30-31 жовтня 2014 р.: Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2014. – Т. 21, № 2. – С. 260.
 14. Бондаренко Ю.І. Особливості викладання патологічної фізіології у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я.Горбачевського МОЗ України» на шляху інтеграції у світовий освітній простір / Ю.І. Бондаренко, О.В. Денефіль, Н.Я. Потіха, Г.С. Сатурська, С.М. Чарнош, В.Є. Пелих, Р.С. Усинський, К.Є. Юріїв “Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України”, присвяченої 160-річчю з дня народження І.Я. Горбачевського (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку): Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю (Тернопіль, 15-16 травня 2014 р.): у 2 Ч. / Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського. – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – Ч. 1. – С. 163-165.
 15. Бондаренко Ю.І. Формування комунікативної компетенції в системі підготовки лікарів / Ю.І. Бондаренко, Н.Я. Потіха, Г.С. Сатурська, А.Є. Демкович, С.В. Дзиґа, О.В. Бакалець, О.В. Денефіль // Матеріали регіональної науково-практичної конференції “Українська професійна мова: історія і сучасність” (Тернопіль, 26-27 червня 2014 року). – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – С. 45-46.
 16. Бондаренко Ю.І. Особливості викладання патологічної фізіології у Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я.Горбачевського у контексті інтеграції української медичної освіти в європейський освітній простір / Ю.І. Бондаренко, О.В. Денефіль, Н.Я. Потіха, Г.С. Сатурська // Zbiór raportów naukowych “Współczesne tendencje w nauce i edukacji” (27.02..2014-28.02.2014). – Warszawa: Wydawca: Sp.z.o.o. “Diamond trading tour” 2014. – 108-111 str. Бондаренко Юрій. Перші кроки назустріч мрії / Юрій Бондаренко, Наталія Потіха, Руслан Усинський // Медична академія. – 2014. – № 7 (360). – С. 7.
 17. Бондаренко Юрій. Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм / Юрій Бондаренко, Наталія Потіха, Володимир Пелих // Медична академія. – 2014. – № 22 (375). – С. 10.