Наукова робота, яка проводиться співробітниками кафедри функціональної і лабораторної діагностики, включає в себе виконання кафедральних і міжкафедральних науково-дослідних робіт, організацію та участь у проведенні всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій, керівництво дисертаційними роботами аспірантів кафедри та студентів-членів кафедрального наукового гуртка.

Колективом кафедри отримано понад 30 патентів на винахід, опубліковано понад 300 наукових праць у журналах і збірниках , зокрема у фахових виданнях - 96 статей, у журналах, які включені у міжнародні наукометричні бази Scopus та Web of Science - 16, з них 8 - лише за 2017-2018 н.р.

Викладачі кафедри працюють над впровадженням новітніх методів лабораторних досліджень, зокрема дослідження клітинного циклу з використанням методу проточної цитофлуометрії, дослідження апоптозу в клітинах периферійної крові, визначення внутрішньоклітинних активних форм кисню, визначення трансмембранного потенціалу мітохондрій.

Впроваджуються також імуноферментні методи діагностики глистяних інвазій, дослідження цитокінового профілю. У перспективі роботи кафедри –визначення показників протеїназо-інгібіторної системи (загальної протеолітичної активності, α1-інгібітора протеїназ, α2-макроглобуліну, каспаз, катепсину D) при патології.


д.м.н. М.І. Марущак та голова обласної ради Василь Хомінець під час вручення грамоти за вагомий внесок у розвиток наукової галузі (2015 р.)

О.М. Марчук під час роботи в ПЛР лабораторії (2016 р.)

Сфера наукової діяльності кафедри включає наступні наукові напрямки: вивчення патогенетичних факторів гепатопульмонального синдрому та гострого респіраторного дистрес-синдрому, пошуки сучасних напрямків їх корекції, вивчення вікових особливостей окиснювальних процесів за умов токсичного ураження печінки та шляхів їх корекції, вивчення ролі активних форм кисню в перебігу патологічних процесів, вивчення ролі нанотехнологій в сучасній медицині та патогенетичного обґрунтування застосування наноматеріалів для стимуляції репаративного остеогенезу.

З 2017 року активно проводитьься робота у таких напрямках: «Роль оксидативних процесів у механізмах розвитку поєднаної скелетно-грудної травми у щурів та їх корекція» (Худоб’як М.М. Науковий керівник – д.м.наук, проф. Марущак М.І.), Біохімічні механізми пошкодження тканин організму за умов експериментального застосування карагінану (Копаниця О.М. Науковий керівник – д.м.наук, проф. Марущак М.І.), «Роль генетичних і метаболічних механізмів у розвитку гіпертонічної хвороби у пацієнтів з ХОЗЛ» (Максів Х.Я. Науковий керівник – д.м.наук, проф. Марущак М.І.)

Під керівництвом професорів кафедри було захищено 21 дисертаційна робота на здобуття вченого ступеня кандидата наук та 2 - доктора наук.

Доц. Т.А. Заєць під час ХІ гастроентерологічного тиждня (м. Одеса, 2019 р.)

проф. М.І. Марущак, проф. І.Я. Криницька, проф. Кліщ І.М., доц. Г.Г. Габор та інші учасники ХІІ Українського біохімічного конгресу (2019 р.)

Викладачі кафедри є співорганізаторами щорічної науково-практичної конференції з міжнародною участю "Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм".

Члени президії ХІ науково-практичної конференції "Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм" (2018 р.)

Члени президії VIIІ науково-практичної конференції "Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм" (2015 р.)

проф. І.М. Кліщ відкриває засідання ХІ науково-практичної конференції "Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм" (2018 р.)

проф. К.А. Посохова К.А., Ю.І. проф Бондаренко, проф. М.І. Марущак під час обговорення (конференція "Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм" (м. Тернопіль, 4-5 жовтня 2018 р.)

Щороку на конференції беруть участь представники навчальних та науково-дослідних установ України та Польщі.

Учасники ХІ науково-практичної конференції "Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм" (2018 р.)

Учасники VIIІ науково-практичної конференції "Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм" (2015 р.)

Учасники VІ науково-практичної конференції "Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм" (м. Тернопіль, 1-2 листопада 2013 р.)

Доповідачі висвітлюють результати своїх науково-дослідних робіт присвячених вивченню механізмів регуляції діяльності серцево-судинної системи в патології, виявленню метаболічних змін за надзвичайних впливів на організм, дослідженню нейроендокринної та імунної регуляція за умов дії патогенних чинників та патофізіології екстремальних станів і стресу.

Активні та плідні дискусії між учасниками конференції, обговорення патогенезу модельованих патологій свідчили про актуальність та високу цінність отриманих результатів в ході своїх досліджень.

Після виступів та дискусій відбулось обговорення актуальних питань, висвітлених у доповідях, обмін новими ідеями та підведення підсумків конференції.


д.м.н. М.І. Марущак під час доповіді на науково-практичній конференції (2013 р.)

Працівники кафедри регулярно проходять наукове стажування, як в Україні так і за кордоном.

Асистенти кафедри І.А. Мартинюк і Я.В. Панасюк у вересні 2018 року стажування на базі медичної кафедри Жешувського університету та патоморфологічного відділення регіонального клінічного госпіталю №1 міста Жешува. Вони мали можливість ознайомитися з основними принципами організації та методиками виконання імуноцитохімічного дослідження біоматеріалу при онкологічних захворюваннях. Цитохімічні дослідження (ЦД) дають можливість вивчити ферментативну активність, вміст різних речовин в клітинах крові, кістковому мозку, лімфатичних вузлах та інших тканинах. Також є змога локалізувати та ідентифікувати клітинні і тканинні компоненти (антигени), ґрунтуючись на їх зв’язуванні з антитілами. Місце зв’язування визначають за допомогою мічених антитіл або методом вторинного мічення. Використання такого підходу для виявлення патології на клітинному рівні дозволяє детально досліджувати функції і хімічний склад клітин і порівнювати отримані результати з відомими морфологічними даними, що дає можливість глибше проникнути в суть патологічного процесу.

Впровадження імуноцитохімічних методів обстеження для верифікації онкологічних процесів та підготовки спеціалістів лабораторної діагностики в Тернопільському державному медичному університеті є важливим та актуальним завданням.

Під час стажування викладачі ТДМУ ознайомились з основними принципами організації роботи лабораторії цитохімічних методів обстеження (ЦМО), з особливостями забору біоматеріалу та виготовлення препаратів для ЦМО; мали можливість детальніше розглянути методику вивчення цитохімічних препаратів, алгоритму їх опису, інтерпретації отриманих даних; навчилися за допомогою ЦМО діагностувати пухлинні процеси різної локалізації (первинні та джерела метастазування).

І.А. Мартинюк, Я.В. Панасюк в імуно-цитохімічній лабораторії із завідувачем відділу Магдаленою Чоситіняк (2018 р.)

І.А. Мартинюк, Я.В. Панасюк та лікар-лаборант Єва Казновською під час автоматичного фарбування цитологічних препаратів для подальшого імуноцитохімічного дослідження (2018 р.)

З лютого до червня 2018 року аспірант кафедри Христина Максів стажувалася у рамках проекту академічної мобільності Erasmus+ в Institute of Cardiovascular and Metabolic Diseases (I2MC) на базі університету Paul Sabatier (м. Тулуза, Франція) та Toulouse University Hospital.

Вона працювала у складі команди № 6 під керівництвом доктора Natalie Pizzinat та професора Angelo Parini. Робота команди спрямована на вивчення ролі стромальних та інфільтруючих імунних клітин у процесах гіпертрофії серця, серцевої недостатності та старіння. Максів Х. освоїла методики гістологічного, гістохімічного та імунофлуоресцентного фарбування, метод проточної цитометрії, техніку виготовлення зрізів на кріомікротомі, працювала з культурою клітин Lymphatic endothelial cell (LEC), досліджуючи тубулогенез, процеси міграції та проліферації цих клітин при ангіогенезі.

Максів Х. та внші науковці ТДМУ з доктором Оксаною Кундузовою - керівником Erasmus+ в Paul Sabatier University (2018 р.)

Максів Х. під час роботи в лабораторії університету Paul Sabatier (Тулуза, Франція, 2018 р.)

Максів Х. з представниками команди №6 доктором Natalie Pizzinat та Dimitri Marsal (2018 р).

Максів Х. та М. Монастирською у Gavarnie, Франція (2018 р.)

д.м.н., проф Марущак М.І., 22-30 квітня 2017 р., брала участь у міжнародному навчанні для викладачів медичних закладів «How to improve international Medicine studies programmes?» у Тартуському університеті (Естонія);

д.м.н., проф Марущак М.І., 08.10-4.11 2017 р., брала участь у програмі «Інноваційний університет і лідерство. Фаза III: інновації та відносини з оточенням» (Польща);

У лютому 2017 р. асистент Габор Г.Г. вивчала методику burst-тесту в ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»;

аспірант Лоза Є.О., 10-22 травня 2017 р., брав участь у програмі «Відкритий світ» у місті Рочестер, штат Нью-Йорк, США;

асистент Габор Г.Г. у березні 2016 р. проходила стажування на кафедрі клінічної імунології та алергології при Львівському національному медичному університеті.

д.м.н. Марущак М.І. 30.11-2.12.2016 р. брала участь у першій зустрічі Транскордонної академії розвитку у рамках першого конкурсу проектів програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 (м. Янов Підляський (Польща);

д.м.н. Марущак М.І. 18-20.11.2015 р. проходила стажування в Польщі, м. Біла Підляска у Вищий школі імені Папи Іоанна Павла.

асистент Габор Г.Г. у лютому 2011 року стажувалася в ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», де вивчала цитофлуориметричні методики, які використовуються у даний час науковцями університету.


Асистент Вадзюк Ю.С. у листопаді 2016 р. вивчала методики мультикритеріального аналізу технологій охорони здоров’я на курсах під час 19 щорічного європейського конгресу Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень ISPOR, Відень, Австрія

асистент Вадзюк Ю.С. на 19 щорічному Європейському конгресі Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень ISPOR, Відень, Австрія (2016 р.)

Професори кафедри беруть участь у роботі спеціалізованих рад ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського:

  1. д.б.н., проф. Кліщ І.М. є заступником голови спеціалізованої ради К 58.601.04, спеціальність 03.00.04 «Біохімія»(біологічні науки);
  2. д.б.н., проф. Кліщ І.М. є вченим секретарем спеціалізованої ради Д 58.601.01, спеціальність 14.03.01 (біологічні науки);
  3. д.м.н., проф. Марущак М.І. є членом спеціалізованої вченої ради К 58.601.04, спеціальність 03.00.04 «Біохімія» (медичні науки);
  4. д.м.н., проф. Криницька І.Я. є членом спеціалізованої вченої ради К 58.601.04, спеціальність 03.00.04 «Біохімія» (біологічні науки).


Проф. І.М. Кліщ під час засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01. (червень, 2018 р.)

Проф. І.М. Кліщ під час засідання спеціалізованої вченої ради К 58.601.04. (вересень, 2018 р.)

Професор кафедри д.б.н. Кліщ І.М. є членом редакційної колегії наступних наукових журналів, що видаютися у ТДМУ: International Journal of Medicine and Medical Research (IJMMR), Медична освіта, Медична та клінічна хімія, Вісник наукових досліджень, Фармацевтичний часопис, Інфекційні хвороби, Клінічна стоматологія, та членом редакційної ради журналу «Здобутки клінічної і експериментальної медицини».