Наукова робота, яка проводиться співробітниками кафедри функціональної і лабораторної діагностики, включає в себе виконання кафедральних і міжкафедральних науково-дослідних робіт, організацію та участь у проведенні всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій, керівництво дисертаційними роботами аспірантів кафедри та студентів-членів кафедрального наукового гуртка. 

Колективом кафедри отримано понад 30 патентів на винахід, опубліковано понад 300 наукових праць у журналах і збірниках ,   зокрема у фахових виданнях - 36 статей, у журналах, які включені у міжнародні наукометричні бази Scopus та Web of Science лише за 2021-2022 н.р. 

Викладачі кафедри працюють над впровадженням новітніх методів лабораторних та функціональних досліджень, зокрема дослідження клітинного циклу з використанням  методу проточної цитофлуометрії, дослідження апоптозу в клітинах периферійної крові, визначення внутрішньоклітинних активних форм кисню, визначення трансмембранного потенціалу мітохондрій.

Впроваджуються також імуноферментні методи діагностики глистяних інвазій, дослідження цитокінового профілю. У перспективі роботи кафедри –визначення показників протеїназо-інгібіторної системи (загальної протеолітичної активності, α1-інгібітора протеїназ, α2-макроглобуліну, каспаз, катепсину D) при патології.

Наукові інтереси охоплюють сферу клінічної аритмології, нейрофізіології, електрофізіології головного мозку, медицини та психофізіології сну,  використання функціональних дихальних тестів при астмі і ХОЗЛ, можливості сучасної аудіології. 

Сфера наукової діяльності кафедри включає наступні наукові напрямки: вивчення патогенетичних факторів гепатопульмонального синдрому та гострого респіраторного дистрес-синдрому, пошуки  сучасних напрямків їх корекції, вивчення вікових особливостей окиснювальних процесів за умов токсичного ураження печінки та шляхів їх корекції, вивчення ролі активних форм кисню в перебігу патологічних процесів, вивчення ролі нанотехнологій в сучасній медицині та патогенетичного обґрунтування застосування наноматеріалів для стимуляції репаративного остеогенезу.

Щорічно здобувачі та викладачі кафедри беруть участі в заходах, присвячених оприлюдненню результатів наукових робіт.

Під керівництвом професорів кафедри було захищено понад 30 дисертаційних робіт на здобуття вченого ступеня кандидата наук та 2 - доктора наук.

Захисти дисертаційних робіт

23 червня 2023 року на засіданні кафедри функціональної і лабораторної діагностики відбулася публічна презентація дисертації Гомелюк Тетяни Михайлівни «Прогнозування віддалених наслідків негоспітальної пневмонії, спричиненої COVID-19 залежно від індексу коморбідності Чарлсона» за спеціальністю 222 «Медицина» галузі знань 22 «Охорона здоров’я».ауковий керівник: доктор медичних наук, професор  Марущак М.І. )

Проф. М.І. Марущак,  проф. І.Я. Криницька , аспірантка Т. М. Гомелюк  та колектив кафедри під час публічна презентація дисертації  (2023 рік)

21 квітня 2023 року у залі засідань спеціалізованих вчених рад ТНМУ вперше відбулося засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 58.601.072 з приводу захисту дисертаційної роботи Антоніни Ціпкало «Вплив якості сну на здоров’я медичних сестер, що працюють позмінно» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю «Медсестринство» з галузі знань «Охорона здоров’я» (науковий керівник – професор М. І. Марущак). 

Антоніна Ціпкало та члени спеціалізованої вченої ради ДФ 58.601.07212 під час захисту дисертаційної роботи (2023 рік) 

12 вересня 2022 року відбувся міжкафедральний фаховий семінар з апробації дисертації аспірантки Луньової Т.В. на здобуття наукового ступеню кандидата медичний наук «Вплив гендерних особливостей та коморбідних станів на клінічні прояви, лікування і прогноз при гострому коронарному синдромі»ауковий керівник: доктор медичних наук, професор  Кліщ І. М. )

Проф. М.І. Марущак, аспірантка Т.В. Луньова  та інші учасники міжкафедрального фахового семінару (2022 рік)

У червні 2020 року асистент Х.Я. Максів успішно захистила дисертацію на здобуття  наукового ступеня кандидата медичних наук «Роль генетичних і метаболічних механізмів у розвитку гіпертонічної хвороби у пацієнтів з ХОЗЛ» ( Науковий керівник – д.м.наук, проф. Марущак М.І.).

Асистент Х.Я. Максів під час захисту дисертації на здобуття  наукового ступеня кандидата медичних наук  ( червень, 2020 рік)

Під час захисту дисертації на здобуття  наукового ступеня кандидата медичних наук асистента Х.Я. Максів  ( червень, 2020 рік)

Проф. І.М. Кліщ під час засідання спеціалізованої вченої ради К 58.601.04.   (вересень, 2020 рік)

Здобувач Н.В. Гецько під час апробації дисертації на здобуття  наукового ступеня кандидата медичних наук (2020 рік)


24 вересня 2020 року старший  лаборант кафедри Гецько Н.В. пройшла апробацію дисертації на здобуття  наукового ступеня кандидата медичних наук  «Вікові особливоті  метаболічних  процесів у щурів за умови дії тютюнового диму на тлі застосування натрій глутамату (Науковий керівник – д.м.наук, проф. Криницька І.Я.)
Участь у  наукових конференціях

Викладачі кафедри є активними учасниками наукових, науково-практичних конференцій і форумів.

27-28 червня 2024 року відбулась науково-практична конференція з міжнародною участю "Перспективи розвитку медичної реабілітації на різних рівнях надання медичної допомоги", яка традиційно збирає Експертів з питань реабілітації. Потужна секція Кардіореабілітації міститила концентровану інформацію з найновішими доказовими даними та власним досвідом ведення пацієнтів кардіологічного профілю або з коморбідною кардіальною патологією.  

Доповідачі конференції (2024рік)

Відеозапис конференції "Перспективи розвитку медичної реабілітації на різних рівнях надання медичної допомоги"" (м. Тернопіль, 27-28 червня 2024рік) можна переглянути на каналі бібліотеки в Youtube: 

"Перспективи розвитку медичної реабілітації на різних рівнях надання медичної допомоги" (28.06.2024) (youtube.com) 

С.В. Дзига "Візуалізація порушень ритму та провідності за допомогою Холтерівського моніторування ЕКГ в реабілітації кардіологічного пацієнта" - з 3.38.00 - 4.06.00 

Бакалець О.В. "Можливості сучасної спірометрії у реабілітації пацієнтів кардіологічного та пульмонологічного профілю" - 4.07.00 - 4.38.00

Викладачі кафедри є співорганізаторами щорічної науково-практичної конференції з міжнародною участю  "Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм".

Доповідачі висвітлюють результати своїх науково-дослідних робіт присвячених вивченню механізмів регуляції діяльності серцево-судинної системи в патології, виявленню метаболічних змін за надзвичайних впливів на організм, дослідженню нейроендокринної та імунної регуляція за умов дії патогенних чинників та патофізіології екстремальних станів і стресу.

Активні та плідні дискусії між учасниками конференції, обговорення патогенезу модельованих патологій свідчили про актуальність та високу цінність отриманих результатів в ході своїх досліджень.

Після виступів та дискусій відбулось обговорення актуальних питань, висвітлених у доповідях, обмін новими ідеями та підведення підсумків конференції.

Щороку на конференції беруть участь представники навчальних та науково-дослідних установ України та Польщі.

Відеозапис ХІІІ конференції "Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм" (м. Тернопіль, 26-28 жовтня 2022 рік) можна переглянути на каналі бібліотеки в Youtube: 

день перший   - https://www.youtube.com/watch?v=78gdiRfneVI&list=PLXOp2FDEsBpQiwW99f0OGL0P9QETyPxmX

день другий частина 1 - https://www.youtube.com/watch?v=6zC5YG_k07I&list=PLXOp2FDEsBpQiwW99f0OGL0P9QETyPxmX&index=2

день другий частина 2 - https://www.youtube.com/watch?v=XheM1bw4afg

день другий частина 3 - https://www.youtube.com/watch?v=PJY1QwMmtt0

день третій - https://www.youtube.com/watch?v=h2kO5-WLWcI

Проф. М.І. Марущак під час ХІІІ конференції "Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм" (2022 рік)

Доц. С.В. Дзига під час ХІІІ конференції "Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм" (2022 рік)

Доц. О.В. Бакалець під час ХІІІ конференції "Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм" (2022 рік)

Доц. Н.Б. Бегош під час ХІІІ конференції "Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм" (2022 рік)

 Члени президії  ХІ науково-практичної конференції "Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм" (2018 рік)

 Члени президії VIIІ науково-практичної конференції "Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм" (2015 рік)

Проф. І.М. Кліщ  відкриває засідання ХІ науково-практичної конференції "Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм" (2018 рік)

Проф. К.А. Посохова К.А., Ю.І. проф Бондаренко,  проф. М.І. Марущак під час обговорення (конференція "Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм" (м. Тернопіль, 4-5 жовтня 2018 рік)

 Учасники ХІ науково-практичної конференції "Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм" (2018 рік)

Учасники VIIІ науково-практичної конференції "Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм" (2015 рік)

 Учасники VІ науково-практичної конференції "Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм" (м. Тернопіль, 1-2 листопада 2013 рік)

Д.м.н. М.І. Марущак  під час доповіді на науково-практичній конференції (2013 рік)

Участь у наукових форумах і конференціях

Професорсько-викладацький склад кафедри активно бере участь у фахових науково-практичних конференціях, симпозіумах, форумах.

16-17 травня 2024 року у Луцьку проф. М.І. Марущак  і  проф. Кліщ М.І. ТНМУ представили доповіді щодо особливостей освітніх програм з медсестринства на Міжнародній науково-практичній конференції «Лікарі та медсестринство: трансформація в умовах війни та поствоєнне відновлення» – ІІ Форум медичних інновацій «Здорова Волинь».  

проф. М.І. Марущак  і  проф. Кліщ М.І. та інші учасники Міжнародної науково-практичної конференції «Лікарі та медсестринство: трансформація в умовах війни та поствоєнне відновлення» – ІІ Форум медичних інновацій «Здорова Волинь» (2024 рік)  

Повномаштабне вторгнення та запровадження посилених протиепідемічних заходів, які спрямовані на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, не зупинили науково-дослідну роботу кафедри. Працівники продовжують ефективно працювати і оприлюднювати власні здобутки, активно використовуючи он-лайн технології.

16-17 червня 2023 року в Тернопільському національному медичному університеті імені І.Горбачевського відбулася підсумкова LXVI науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». Конференцію організували у змішаному форматі. Пленарне засідання відкрив проректор з наукової роботи, професор Іван Кліщ, який зазначив, що організація щорічних підсумкових науково-практичних конференцій наприкінці навчального року – традиція Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського. Далі науковці університету, за традицією, відзвітували про свої досягнення на секційних засіданнях за напрямами: «Внутрішня медицина, інфекційні хвороби, психіатрія та неврологія», «Хірургія, онкологія, ортопедія та травматологія», «Здобутки сучасної стоматології», «Охорона материнства і дитини» та інших.  

Проф. Кліщ І.М., доц. Н.Я. Потіха  та інші учасники підсумкової LXVI науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (2023 рік) 

6 листопада 2023 року Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти організувало на базі ЗУНУ Український форум якості освіти UQAF – 2023. До участі у заході в змішаному форматі долучилися проф. М.І. Марущак, проф. І.М. Кліщ та понад тисяча учасників з різних куточків нашої держави, яким небайдужа доля вищої освіти України. Робота форуму була побудована у формі панельних дискусій, де спікери дискутували з питань місії, перспектив і викликів системи забезпечення якості вищої освіти в Україні, постакредитаційного моніторингу, академічної доброчесності, діяльності ЗВО у воєнний і післявоєнний період тощо.  

Доц. А.І. Машталір, проф. О.О. Олещук , проф. Л.Я. Федонюк , проф. І.М. Кліщ, проф. Шульгай А.Г., проф. М.І. Марущак, доц. Ю.О. Данилевич та  В.Б. Радчук під час Українського форуму якості освіти (2023 рік)

30 червня 2022 р. в Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського традиційно відбувся круглий стіл з питань вдосконалення освітніх програм за участі широкого представництва освітніх закладів (вища інноваційна школа «Колегіум Мазовіа» (Польща), Буковинський державний медичний університет, Черкаська медична академія, Волинський медичний інститут,  Житомирський медичний інститут, Львівська медична академія імені Андрея Крупинського, фаховий медичний коледж Івано-Франківського національного медичного університету, Кременецький медичний фаховий коледж імені Арсена Річинського, Дніпровський базовий медичний коледж. У роботі круглого столу взяли участь проректор з наукової роботи Іван Кліщ та гаранти освітніх програм, зокрема, Марія Марущак – гарант освітньо-наукової програми третього рівня вищої освіти.

Проф. М.І. Марущак, проф. Кліщ І.М. та інші учасники круглого столу (2022 рік) 

Завідувач кафедри функціональної і лабораторної діагностики  проф Марущак М.І., проф. Криницька І.Я. та доц. Габор Г.Г. брали участь у 18th Annual World Congress on Insulin Resistance, Diabetes & Cardiovascular Disease (Live-Interactive-Online, 8 грудня 2020 року) та 88th European Atherosclerosis Society Congress  (Virtual Congress, 4-7 жовтнея 2020 року).

Асистент кафедри функціональної і лабораторної діагностики І.Б. Бойко брала участь у Європейському конгресі Міжнародного союзу з боротьби з інфекціями, які передаються статевим шляхом (ІПСШ): https://www.iustibucharest2020.com. Конгрес був вперше організований он-лайн та зібрав дерматовенерологів, гінекологів, урологів, інфекціоністів, фахівців лабораторної медицини та науковців з Європи, Великої Британії, Австралії та США. Передовими науковцями світу було презентовано оновлені єврепейські керівництва з менеджменту ІПСШ, в тому числі гонококової інфекції (https://iusti.org/treatment-guidelines/). Важливо закцентувати, що результати співпраці між науковцями Тернопільського національно університету МОЗ України (проф. І.Я. Криницька та ас. І.Б. Бойко) та центром ВООЗ зі співпраці по гонореї та ІПСШ, відділення лабораторної медицини та мікробіології Університетської лікарні м. Оребро, Швеція (проф. Магнус Унемо) були процитовані в оновленому керівництві з менеджменту гонореї.

Асистент І.Б. Бойко під час участі у Європейському он-лайн конгресі Міжнародного союзу з боротьби з інфекціями, які передаються статевим шляхом 

(2020 рік)

 Д.м.н. М.І.  Марущак та голова обласної ради Василь Хомінець під час вручення грамоти за вагомий внесок у розвиток наукової галузі (2015 рік)  

 О.М. Марчук  під час роботи в ПЛР лабораторії (2016 рік)

Доц. Т.А. Заєць під час ХІ гастроентерологічного тиждня (м. Одеса, 2019 рік) 

Проф. М.І. Марущак, проф. І.Я. Криницька, проф. Кліщ І.М., доц. Г.Г. Габор та інші учасники ХІІ Українського біохімічного конгресу (2019 рік) 

Наукові стажування

Працівники кафедри регулярно проходять наукове стажування, як в Україні так і за кордоном.  

Протягом трьох місяців (1.09.2022-28.11.2022) у рамках програми «Cedars - RECOOP Solidarity Fellowship» аспірантка кафедри Гомелюк Т.М. навчалася на кафедрі лабораторії біологічних та патофізіологічних досліджень Осієцького університету імені Йосипа Юрая Штросмаєра (Хорватія) під керівництвом наукового наставника Сеньки Блажетьє. 

Молодий гауковець вивчала вплив дієти з високим вмістом жирів і високим вмістом цукру під час вагітності, проводила імуногістохімічний аналіз різних маркерів (тирозингідроксилаза (TH), дофамін-b-гідроксилаза (DBH) нейропептид Y (NPY), вазоактивний інтестинальний пептид (VIP), синтаза оксиду азоту (NOS), везикулярний транспортер ацетилхоліну (VAChT), пептид, пов'язаний з геном кальцитоніну (CGRP), субстанція P (SP), нейрокінін А та маркери запалення CD64 і CD163), специфічних для різних типів іннервації матки. Усі аналізи були проведені на дослідних зразках у рамках програми RECOOP Grant RECOOP Grant #12 SENIOR SCIENTIST (RCSS) GRANT 2018-2020 #012 «Роль спричиненого ожирінням запалення низького ступеня в сигналізації адипокінів у вагітних матках щурів». 

Т.М. Гомелюк та наукового наставник Сенька Блажетьє Осієцькому університеті імені Йосипа Юрая Штросмаєра,  Хорватія 

( 2022 рік)

Т.М. Гомелюк під час роботи в лабораторії Осієцького університету ( 2022 рік)

Т.М. Гомелюк під час роботи в лабораторії Осієцького університету ( 2022 рік)

У травні 2022 року аспірантка кафедри Дужич Н.В.  проходила стажування на кафедрі медицини Вільнюського університету.  Метою стажування було ознайомлення з освітньою та науковою діяльністю Інституту наук про здоров'я факультету медицини Вільнюського університету, розвиток партнерства та співпраці між освітніми закладами; набуття педагогічних компетентностей . 

на фото зверху: університет м. Вільнюс, Литва (2022 рік)

на фото справа: аспірантка кафедри  Н.В. Дужич під час  стажування у Вільнюському університеті (2022 рік)

Асистенти кафедри І.А. Мартинюк і Я.В. Панасюк у вересні 2018 року стажування на базі медичної кафедри Жешувського університету та патоморфологічного відділення регіонального клінічного госпіталю №1 міста Жешува. Вони мали можливість ознайомитися з основними принципами організації та методиками виконання імуноцитохімічного дослідження біоматеріалу при онкологічних захворюваннях. Цитохімічні дослідження (ЦД) дають можливість вивчити ферментативну активність, вміст різних речовин в клітинах крові, кістковому мозку, лімфатичних вузлах та інших тканинах. Також є змога локалізувати та ідентифікувати клітинні і тканинні компоненти (антигени), ґрунтуючись на їх зв’язуванні з антитілами. Місце зв’язування визначають за допомогою мічених антитіл або методом вторинного мічення. Використання такого підходу для виявлення патології на клітинному рівні дозволяє детально досліджувати функції і хімічний склад клітин і порівнювати отримані результати з відомими морфологічними даними, що дає можливість глибше проникнути в суть патологічного процесу.

Впровадження імуноцитохімічних методів обстеження для верифікації онкологічних процесів та підготовки спеціалістів лабораторної діагностики в Тернопільському державному медичному університеті є важливим та актуальним завданням.

Під час стажування викладачі ТДМУ ознайомились з основними принципами організації роботи лабораторії цитохімічних методів обстеження (ЦМО), з особливостями забору біоматеріалу та виготовлення препаратів для ЦМО; мали можливість детальніше розглянути методику вивчення цитохімічних препаратів, алгоритму їх опису, інтерпретації отриманих даних; навчилися за допомогою ЦМО діагностувати пухлинні процеси різної локалізації (первинні та джерела метастазування).

Асистенти І.А. Мартинюк, Я.В.  Панасюк в імуно-цитохімічній лабораторії із завідувачем відділу Магдаленою Чоситіняк (2018 рік)

Асистенти І.А. Мартинюк, Я.В.  Панасюк та лікар-лаборант Єва Казновська під час автоматичного фарбування цитологічних препаратів для подальшого імуноцитохімічного дослідження (2018 рік)

З лютого до червня 2018 року аспірант кафедри Христина Максів стажувалася у рамках проекту академічної мобільності Erasmus+ в Institute of Cardiovascular and Metabolic Diseases (I2MC) на базі університету Paul Sabatier (м. Тулуза, Франція) та Toulouse University Hospital.

Вона працювала у складі команди № 6 під керівництвом доктора Natalie Pizzinat та професора Angelo Parini. Робота команди спрямована на вивчення ролі стромальних та інфільтруючих імунних клітин у процесах гіпертрофії серця, серцевої недостатності та старіння. Максів Х. освоїла методики гістологічного, гістохімічного та імунофлуоресцентного фарбування, метод проточної цитометрії, техніку виготовлення зрізів на кріомікротомі, працювала з культурою клітин Lymphatic endothelial cell (LEC), досліджуючи тубулогенез, процеси міграції та проліферації цих клітин при ангіогенезі.

Аспірант  Х. Максів та інші науковці ТДМУ з доктором Оксаною Кундузовою - керівником Erasmus+ в Paul Sabatier University (2018 рік)

Аспірант Х. Я. Максів під час роботи в лабораторії університету Paul Sabatier (Тулуза, Франція, 2018 рік)

Аспірант Х. Я. Максів  з представниками команди №6 доктором Natalie Pizzinat та Dimitri Marsal (2018 рік)

Аспірант Х. Я. Максів та М. Монастирська у Gavarnie, Франція (2018 рік)

д.м.н., проф Марущак М.І., 22-30 квітня 2017 р., брала участь у міжнародному навчанні для викладачів медичних закладів «How to improve international Medicine studies programmes?»  у Тартуському університеті (Естонія);

д.м.н., проф Марущак М.І., 08.10-4.11 2017 р., брала участь у програмі «Інноваційний університет і лідерство. Фаза III: інновації та відносини з оточенням» (Польща); 

У лютому 2017 р. асистент Габор Г.Г. вивчала методику burst-тесту в ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»;

аспірант Лоза Є.О., 10-22 травня 2017 р., брав  участь у програмі «Відкритий світ» у місті Рочестер, штат Нью-Йорк, США;

асистент Габор Г.Г. у березні 2016 р. проходила стажування на кафедрі клінічної імунології та алергології при Львівському національному медичному університеті. 

д.м.н. Марущак М.І. 30.11-2.12.2016 р. брала участь у першій зустрічі Транскордонної академії розвитку у рамках першого конкурсу проектів програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 (м. Янов Підляський (Польща);

д.м.н. Марущак М.І. 18-20.11.2015 р. проходила стажування в Польщі, м. Біла Підляска у Вищий школі імені Папи Іоанна Павла.

асистент Габор Г.Г.  у лютому 2011 року стажувалася в ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», де вивчала цитофлуориметричні методики, які використовуються у даний час науковцями університету.

Асистент Вадзюк Ю.С.  у листопаді 2016 р. вивчала методики мультикритеріального аналізу технологій охорони здоров’я на курсах під час 19 щорічного європейського конгресу Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень ISPOR, Відень, Австрія

Асистент Ю.С. Вадзюк на 19 щорічному Європейському конгресі Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень ISPOR, Відень, Австрія (2016 рік)

Наукові журнали

Професор кафедри д.б.н. Кліщ І.М. є членом редакційної колегії наступних наукових журналів, що видаютися у ТДМУ: International Journal of Medicine and Medical Research (IJMMR), Медична освіта, Медична та клінічна хімія, Вісник наукових досліджень, Фармацевтичний часопис, Інфекційні хвороби, Клінічна стоматологія, та членом редакційної ради журналу «Здобутки клінічної і експериментальної медицини».

Участь у роботі спеціалізованих вчених рад

Професори кафедри беруть участь у роботі спеціалізованих рад ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського:


 Проф. І.М. Кліщ під час засідання спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01.  (2018 рік)

Проф. І.М. Кліщ під час засідання спеціалізованої вченої ради К 58.601.04.   (2018 рік)