Наукові публікації Бакалець Олени Валеріївни

 1. Заєць Т.А., Дзыга С.В., Бакалец Е.В., Габор Г.Г., Максив К.Я. Исследование показателей желчевиделительой функціии печени при экспериментальной краниосакральной травме // АТJ. – 2020. – №2. – С. 67-73.
 2. Бакалець О.В., Бегош Н.Б., Дзига С.В., Заєць Т.А., Максів Х.Я. Принципи використання бронхолітичних препаратів у діагностиці бронхообструктивного синдрому // Вісник медичних і біологічних досліджень. – 2020. – № 1. – С. 54-61.
 3. Дзига С.В., Бакалець О.В., Бегош Н.Б., Максів Х.Я. Клінічний випадок бореліозної інфекції як можливої причини ураження серця та виникнення синкопальних станів // Вісник медичних і біологічних досліджень. – 2020. – № 1. – С. 83-85.
 4. Бакалець О.В., Бегош Н.Б., Дзига С.В., Заєць Т.А. Сучасні вимоги до проведення спірометрії // Вісник медичних і біологічних досліджень. – 2019. – № 2. – С. 57-64.
 5. Заєць Т.А., Бойко Т.В., Дзига С.В., Бакалець О.В. Збільшення ефективності терапії гострого панкреатиту за рахунок виключення стресового фактору, психоемоційного навантаження // ΛΌГОΣ. Мистецтво наукової думки : науковий журнал / за заг. ред. М.А.Голденблат. Вінниця : ГО «Європейська наукова платформа. – 2019. – №4. – С. 64-66.
 6. Дзига С.В., Бакалець О.В., Заєць Т.А., Бегош Н.Б. Шлуночкові порушення ритму на тлі гіперфункції щитоподібної залози (клінічний випадок) // Вісник медичних і біологічних досліджень. –2019. – № 1. – С. 76-79.
 7. Бакалець О.В., Мудра А.Є., Олещук О.М. Фармакокорекція кріоглобулінемії при алергічних дерматозах із супутньою цитомегаловірусною інфекцією // Art of Medicine. – 2019. –№ 1 (9). – С. 11-15.
 8. Заєць Т. А., Марущак М. І., Дзига С. В., Бакалець О. В., Левчук Н. Г. Ефективність застосування ріабалу у пацієнтів в комплексі з ферментним препаратом «Ерміталь» // International Multidisciplinary Conference «Science and Technology of the Present Time: Priority Development Directions of Ukraine and Poland» Wolomin, Republic of Poland, 19-20 October 2018. Volume 5. Wolomin: Izdenieciba "Baltija Publishing", 2018. – P. 67-69.
 9. Бакалець О.В., Марущак М.І., Дзига С.В., Заєць Т.А. Вплив ЦМВ-інфікування на функціональний стан печінки та підшлункової залози у хворих на алергодерматози // Матеріали ХІ науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм», Тернопіль, 4-5 жовтня 2018 р. – С.3.
 10. Марущак М. І., Кліщ І. М., Криницька І. Я., Потіха Н. Я., Дзига С. В., Бакалець О. В., Габор Г. Г., Заєць Т. А., Гаріян М.П, Панасюк Я. В., Мартинюк І. А. Особливості викладання дисциплін лабораторного спрямування на кафедрі функціональної і лабораторної діагностики у Тернопільському державному медичному університеті // Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю „Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку)” – Тернопіль: Укрмедкнига, 17-18 травня 2018 року 2018. – С. 201-203
 11. Дзига С.В., Марущак М.І., Бакалець О.В., Заєць Т.А., Бегош Н.Б. Прояви синдрому слабкості синусового вузла за даними холтерівського моніторування ЕКГ // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів, Тернопіль, 11-12 жовтня 2018 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2018. – С. 19-20.
 12. Дзига С.В., Марущак М.І., Бакалець О.В., Заєць Т.А., Бегош Н.Б. Виявлення синдрому ранньої реполяризації шлуночків серед осіб молодого віку // Матеріали підсумкової LXI науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», Тернопіль, 7 червня 2018 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2018. – С. 29-30.
 13. Туманова О., Бакалець О. Осоливості ендотоксикозу у хворих на алергічні дерматози // Матеріали ХXІІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (м. Тернопіль, 23-25 квітня 2018 року). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2018. – С. 194.
 14. Значення метаболітів сполучної тканини при оцінці ступеню вираження алергодерматозу / Бакалець О.В., Марущак М.І., Дзига С.В., Бегош Н.Б.,Заєць Т. А. // Матеріали Х науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм», Тернопіль, 5-6 жовтня 2017 р. – С.4.
 15. Публікації у міжнародних рейтингових наукометричних виданнях як критерій ефективності сучасної науки / Марущак М.І., Криницька І.Я., Дзига С.В., Бакалець О.В., Заєць Т. А. Габор Г.Г., Бегош Н.Б., Михайлів Л.М. // Медична освіта. – 2017. –№ 2. – С. 46-49.
 16. Туманова О., Бакалець О.Клінічні особливості алергодерматозу на тлі цитомегаловірусної інфекції // Матеріали ХXІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (м. Тернопіль, 24-26 квітня 2017 року). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2017. – С. 194.
 17. Зависимость длительности течения хронического аллергодерматоза от активности сопутствующей цитомегаловирусной инфекции Бакалец Е.В., Марущак М.И., Дзыга С.В., Бегош Н.Б., Заец Т.А., Михайлив Л.М. // Cборник научных докладов «Приоритетные научные направления: от теории к практике/" Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki" (Lublin 28.02.2017). – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. – с. 67-68.
 18. Шляхи формування професійного мислення майбутніх лікарів на кафедрі функціональної діагностики та клінічної патофізіології ТДМУ / Марущак М.І., Бакалець О.В., Дзига С.В., Бегош Н.Б., Заєць Т.А., Михайлів Л.М. // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18–19 трав. 2017 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – С. 91-92.
 19. Аналіз кліматичних змін у Тернопільській області / Марущак М.І., Руденко О.В., Дзига С.В., Бакалець О.В., Заєць Т.А., Михайлів Л.М. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я» (27-28 квітня 2017 року). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2017. – С. 111-112.
 20. Ефективність фетальної клітинної терапії в корекції функціональної недостатності печінки в ранній період травматичної хвороби після краніоскелетної травми та травми, ускладненої крововтратою / Заєць Т. А., Марущак М.І., Дзига С.В., Бакалець О.В., Підгайна І.Я // матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в медицині: досвід Польщі та України» (Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna «Innowacyjne technologie w medycynie: doświadczenia Polski i Ukrainy») (м. Люблін, Республіка Польща 28-29 квітня 2017 р.) – С. 53-57.
 21. Зависимость длительности течения хронического аллергодерматоза от активности сопутствующей цитомегаловирусной инфекции Бакалец Е.В., Марущак М.И., Дзыга С.В., Бегош Н.Б., Заец Т.А., Михайлив Л.М. // Cборник научных докладов «Приоритетные научные направления: от теории к практике/" Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki" (Lublin 28.02.2017). – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. – с. 67-68.
 22. Кореляція клініко-лабораторних та сонографічних показників у хворих з аутоімунним тиреоідитом / Марущак М.І., Михайлів Л.М., Дзига С.В., Бакалець О.В., Заєць Т.А. // Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних станах» (м. Тернопіль, 3.03.2017 р.). – с. 116-117.
 23. Вплив систематичних фізичних навантажень на показники електрокардіограми / С.В. Дзига, М.І. Марущак, О.В. Бакалець, Н.Б. Бегош, Т.А. Заєць // Здобутки клінічної i експериментальної медицини. – 2016. – № 3. – С. 115.
 24. Туманова О., Бакалець О. Функціональний стан гепатобіліарної системи та підшлункової залози у хворих на алергічні дерматози на тлі ЦМВ-інфекції // Матеріали ХX Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (м. Тернопіль, 25-27 квітня 2016 року). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. - С. 250.
 25. Марущак М.І., Дзига С.В., Бакалець О.В., Бегош Н.Б., Заєць Т.А., Лоза Е.О. У пошуку ефективних методів навчання сучасного студента медичного ВУЗу // актуальні питання якості медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 12–13 трав. 2016 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – Т. 1. – С. 216.
 26. Аспекти навчання англомовних студентів на кафедрі функціональної діагностики та клінічної патофізіології. Марущак М.І., Дзига С.В., Бакалець О.В., Бегош Н.Б., Заєць Т.А. // Медична освіта. – 2016. – № 1. – С. 66-67.
 27. Заєць Т. А., Марущак М.І., Бакалець О.В., Дзига С.В., Бегош Н.Б. Особливості впливу фетальної клітинної терапії на функціональну недостатність печінки в умовах краніоскелетної травми та травми, ускладненої кровотечею // Матеріали IX науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм» м. Тернопіль, 29.09-30.09.2016 року. – с. 27-29.
 28. Заєць Т.А., Марущак М.І., Дзига С.В., Бакалець О.В., Суслова Н.О., Бегош Н.Б., Федорів О.Є. Використання систем опалення, вентиляції та кондиціювання житлових будинків як гігієнічна проблема довкілля // Довкілля і здоров’я: збірник матеріалів науково-практичної конференції (23 квітня 2015 року). – Тернопіль : ТДМУ, 2015. – С. 19-21.
 29. Бакалец Е.В., Марущак М.И., Дзыга С.В., Бегош Н.Б., Суслова Н.А., Заец Т.А. Специфическая диагностика хронических аллергических дерматозов // Cборник научных докладов «Наука, проблематика, наработки, инновации, практика, теорія» (Лодзь 29.04.2015 - 30.04.2015) – С. 114-116.
 30. Семак Лілія, Бакалець Олена. Скарифікаційні тести у діагностиці хронічних алергічних дерматозів // Матеріали ХІХ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (27-28.04.2015 р.) – Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. – С. 260.
 31. М.И. Марущак, С.В. Дзыга, Е.В. Бакалец, Н.Б. Бегош, Т.А. Заец, Н.О. Суслова Морфометрические исследования легочной ткани экспериментальных животных в условиях развития острого поражения легких // Матеріали 69 научной конференции «Вопросы современной медицинской науки» (3-4 апреля 2015 года ) (г.Самарканд, Республика Узбекистан). – С. 170-4-171.
 32. Дзига С.В., Марущак М.І., Бакалець О.В., Бегош Н.Б., Суслова Н.О., Заєць Т.А. Особливості викладання клінічної патофізіології іноземним студентам на кафедрі функціональної діагностики та клінічної патофізіології // «Реалізація Закону України Про вищу освіту у вищій медичній та фармацевтичній освіті України» : матеріали всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої пам'яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука (Тернопіль, 21-22.05.2015.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім.. І.Я.Горбачеського. – Тернопіль: ТДМУ, 2015.− С. 302-303.
 33. Бегош Н.Б., Марущак М.І., Дзига С.В., Бакалець О.В., Суслова Н.О., Заєць Т.А. Особливості комплексного підходу для зменшення навантаження на орган зору молодих осіб, які працюють за комп’ютером // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : збірник матеріалів науково-практичної конференції, 17.06.2015 року. – Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2015.− С. 87.
 34. Заєць Т.А., Марущак М.І., Дзига С.В., Бакалець О.В., Бегош Н.Б. Зміни кісткової тканини у хворих на хронічний гастродуоденіт // Матеріали ІV наукового симпозіуму з міжнародною участю “Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення, 15-16.10.2015 р. – Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2015.− С. 20.
 35. Бакалець О.В., Марущак М.І., Дзига С.В., Бегош Н.Б., Заєць Т.А. Показники ендогенної інтоксикації у хворих на алергічні дерматози // Матер. VІІІ наук.-практ. конф. «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм», Тернопіль, 1-2 жовтня 2015 р. – С.7.
 36. Н.Б. Бегош, М.И. Марущак, Е.В. Бакалец, С.В. Дзыга, Т.А. Заец Актуальные вопросы внедрения в клиническую практику современных методов электрофизиологической диагностики // Проблемы биологии и медицины (Узбекистан): Материалы научно-практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы клинико-лабораторной и функциональной диагностики с клинической патофизиологией» (Самарканд, 10-11 ноября 2015 г.). – 2015. – № 4 (85). – С. 36
 37. Марущак М.И., Осинчук Р.Р., Бакалец Е.В., Дзыга С.В., Бегош Н.Б., Заец Т.А. Особенности коррекции остеопенических изменений у пациентов с хронической сердечной недостаточностью // Материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых с международным участием «Цивьяновские чтения» в 2 томах под общей редакцией Садового М.А., Мамоновой Е.В: Новосибирск, 26-28 ноября 2015 года – 2015. – том 1. – С. 358-360.
 38. Бегош Н.Б., Бакалець О.В., Дзига С.В., Суслова Н.О., Заєць Т.А. Зміни контрастної чутливості у користувачів комп'ютерів з порушенням рефракції // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : збірник матеріалів науково-практичної конференції, 21.05.2014 року. – Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2014. − С. 140.
 39. С.В. Дзига, О.В. Бакалець, Н.Б. Бегош, Н.О. Суслова, Т.А. Заєць Особливості викладання функціональної діагностики для студентів медичного факультету на кафедрі функціональної діагностики та клінічної патофізіології ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського // Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України» присвяченої 160-річчю з дня народження І.Я. Горбачевського (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар.участю (Тернопіль,15-16 травн.2014 р.): у2 ч./ Терноп. держ. мед. ун-т ім.І.Я.Горбачевського. – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – Ч.2.– С. 86-87.
 40. Бондаренко Ю.І., Потіха Н.Я., Сатурська Г.С., Демкович А.Є., Дзига С.В., Бакалець О.В., Денефіль О.В. Формування комунікативної компетенції в системі підготовки лікарів // Українська професійна мова: історія і сучасність : збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції (Тернопіль, 26-27 червня 2014 р.). – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – С. 45-46.
 41. Бакалець О.В Сучасний погляд на кріоглобулінемічний синдром // Вісник наукових досліджень. – 2014. – № 3 (76). – С. 7-10.
 42. С.В. Дзига, О.В. Бакалець, Н.Б. Бегош Впровадження елективного курсу «функціональна діагностика» у навчальний процес студентів медичного факультету ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського // Мед. освіта. – 2014. –№ 4. – С. 44-45.
 43. С.В. Дзига, Бакалюк О.Й., Марущак М.І, Бакалець О.В., Бегош Н.Б., Суслова Н.О., Заєць Т.А. Прогнозування ефективності лікування хворих на хронічний пієлонефрит без порушення азотвидільної функції нирок // Матеріали міжобласної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх органів» (Тернопіль, 23-24 жовтня 2014 р.). – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – С. 24-25.
 44. Марущак М.І, С.В. Дзига, Бакалець О.В., Суслова Н.О., Заєць Т.А. Дискусія як один з методів формування клінічного мислення на заняттях з клінічної патофізіології // Матеріали регіональної науково-методичної конференції «Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст» (Тернопіль, 6-7 листопада 2014 р.). – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – С. 66.
 45. Бегош Н.Б., Бакалець О.В., С.В. Дзига, Суслова Н.О., Заєць Т.А. Особливості змін зорових функцій під впливом роботи за комп’ютером / Матер. VІІ наук.-практ. конф. «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм», Тернопіль, 30-31 жовтня 2014 р. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2014. – № 2 (19). – С.220.
 46. Марущак М.И, Дзыга С.В., Бегош Н.Б., Бакалец Е.В., Суслова Н.О., Заец Т.А. Особенности изучения клинической патофизиологии в высших учебных заведениях // Сборник материалов Международной научно-пракической конференции «Образование ХХІ века». – Витебск: ВГМУ, 2014. – С. 218-219.
 47. Бакалец Е.В., Бегош Н.Б., Марущак М.И., Дзыга С.В., Суслова Н.А., Заец Т.А. Диагностическая ценность результатов ПЦР в диагностике цитомегаловирусной инфекции // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Наука сегодня. предложения / Nauka dzisiaj. Oferty», Польща, м. Щецин, 29-30.11.2014. – С. 116-117.
 48. Заєць Т.А., Марущак М.І., Бакалець О.В., Дзига С.В., Бегош Н.Б., Суслова Н.О. Порушення поглинально-видільної функції та глікоген-синтизувальної функції печінки в умовах краніо-скелетної травми. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Научные достижения, наработки, предложения за 2014 / Osiągnięcia naukowe, rozwój, propozycje na rok 2014», Польща, м. Краків, 29-30.12.2014. – С. 90-91.
 49. Суслова Н.О., Бакалець О.В., Марущак М.І., Дзига С.В., Бегош Н.Б., Заєць Т.А. Особистісна тривожність, нейротизм та екстра-інтроверсія у студентів з підвищеним артеріальним тиском // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Научные достижения, наработки, предложения за 2014 / Osiągnięcia naukowe, rozwój, propozycje na rok 2014», Польща, м. Краків, 29-30.12.2014. – С. 88-89.